Wettelijke Vermeldingen

Deze Internet site is eigendom van de maatschappij CAPSFORCATS France SARL, bezit kapitaal 7.500 €, ingeschreven in het HR van Lyon onder het nummmer 504 908 419, waarvan de zetel gevestigd is in 3 rue Mazard - 69002 Lyon (France).

Staat in voor het beheer van de Internet site :

GANDI SAS
15 place de la Nation
Paris (75011) FRANCE
Tél. : +33.(1)43.73.78.51
www.gandi.net

De gebruiker van de Internet site erkent over de kennis en de nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze Internet site en die te gebruiken.

De gebruiker van de Internet site www.e-dgriffe.com erkent nagezien te hebben dat de informatica configuratie die gebruikt wordt, geen enkel virus bevat en goed kan werken. De gebruiker erkent eveneens kennis te hebben genomen van deze wettelijke vermelding en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

De inlichtingen op de Internet site zijn ter informatie en CAPSFORCATS France kan enkel de juistheid, de volledigheid en de actualisering van de informatie waarborgen die op deze site verspreid wordt.

Derhalve erkent de gebruiker deze inlichtingen enkel te gebruiken onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

CAPSFORCATS France kan voor onderhoud zijn Internet site onderbreken en doet zijn best om de gebruikers voorafgaand te waarschuwen.

Krachtens de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en vrijheden, zal de geautomatiseerde behandeling van de op naam bestanden, gemaakt op de Internet site www.e-dgriffe.com vermeld staan op een attest opgesteld bij het CNIL onder het ontvangstbewijs nummer 1313472.

De gebruiker wordt gemeld dat de inlichtingen die hij op deze formulieren op de site heeft medegedeeld, noodzakelijk zijn om zijn aanvraag te behandelen en bestemd zijn voor CAPSFORCATS France voor administratief en commercieel beheer.

De gebruiker wordt gemeld dat hij recht heeft op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, door te schrijven naar CAPSFORCATS France - 3 rue Mazard - 69002 Lyon (France) of door een mail te sturen naar info@e-dgriffe.com.

De algemene structuur en tevens de software, teksten, afbeeldingen, geluiden, know how en alle andere elementen waaruit de Internet site bestaat, zijn de exclusieve eigendom van CAPSFORCATS France.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze Internet site door om het even welke procedure, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CAPSFORCATS France, is verboden en kan bestraft worden ingevolge de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van de intellectuele eigendom.

De datagegevens die in voorkomend geval op de Internet site vermeld staan, zijn beschermd ingevolge de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 die deel uitmaakt van de Code van de intellectuele eigendom volgens de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De merktekens van CAPSFORCATS France en zijn partners, evenals de logo's, staan vermeld op de Internet site en zijn een gedeponeerd handelsmerk, eigendom van de respectieve partijen.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze merktekens of van deze logo's, uitgevoerd via elementen van de Internet site, zonder uitdrukkelijke toestemming van CAPSFORCATS France of van zijn partners, is dus verboden ingevolge artikel L.713-2 van de Code van de intellectuele eigendom.

CAPSFORCATS France doet er alles aan om zijn gebruikers de nodige en nageziene informatie en/of hulpmiddelen te verschaffen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, ingevolge het niet beschikbaar zijn van informaties en/of de aanwezigheid van een virus op zijn Internet site.