ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Identificatie

Naam van de maatschappij : CapsForCats France
Juridisch statuut : Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid (SARL)
Aandelen kapitaal : 7500 €
Hoofdzetel : 3 rue Mazard - 69002 Lyon - France

E-mail : info@e-dgriffe.com
Web site : www.e-dgriffe.com

Siret nummer : 504 908 419 RCS Lyon
Code APE/NAF : 4776Z

Inleiding

De www.e-dgriffe.com site is eigendom van de maatschappij CapsForCats France SARL in zijn geheel, alsook alle bijhorende rechten. Iedere reproductie, volledig of gedeeltelijk, is stelselmatig onderworpen aan de goedkeuring van de eigenaars. Links in hypertekst naar de site zijn evenwel toegelaten zonder dat goedkeuring vereist is.

Klantenservice: Contacteer ons

Top

1. Aanvaarden van de voorwaarden

Bij het plaatsen van de bestelling, erkent de klant kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden op dit scherm weergegeven en verklaart uitdrukkelijk ze te aanvaarden zonder voorbehoud. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen CapsForCats France SARL en zijn klant, de twee partijen aanvaarden ze zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden die in om het even welk ander document zouden vermeld staan, behoudens voorafgaande afwijking, expliciet en geschreven, zoals de specifieke voorwaarden voor professionelen.

Top

2. Producten

Het merendeel van de door www.e-dgriffe.com voorgestelde producten aan de klanten, zijn voorradig.

Top

3. Bestelling

De automatische registratiesystemen gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL bevestigen de klant zijn bestelling op het e-mailadres dat deze zal vermelden. De verkoop zal pas afgesloten worden vanaf de bevestiging van de bestelling. www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL behouden zich het recht om elke bestelling van een klant te annuleren in geval van geschil betreffende de betaling van een vorige bestelling. Wanneer de bestelling niet kan worden geleverd op het bestemmelingsadres dat ingegeven werd door de koper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve ingave van adresgegevens door koper.

Top

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling, verbinden www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL zich ertoe alle gegevens die de koper heeft ingegeven door te geven aan de vervoerder of de post (voor Frankrijk), en dit binnen 7 werkdagen. De vervoerder of de post verbindt zich contractueel met www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL om de bestelling te leveren op het door de koper vermeld adres op www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL.
Daarenboven verschillen de portkosten voor de leveringen buiten Frankrijk en de klant verbindt er zich toe om alle belastingen te betalen die van toepassing zijn in het land waar de bestelling wordt geleverd (importtaks, douanerechten, btw, etc).
De levering gebeurt in Frankrijk door de post als "Gewone post" (onderworpen aan voorwaarden - zie de rubriek "Voorwaarden van levering") in "Collissimo gewoon" of "Collissimo aangetekend" met afgifte na handtekening volgens de vervoerskeuze van de klant, in "Collissimo Aangetekend" met afgifte na handtekening in de departementen en Overzeese gebieden. De levering geschiedt door de post (Frankrijk) aan de klant tegen rechtstreekse afgite van het product aan de vermelde bestemmeling, of in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant aangeduide persoon. De eventuele vertragingen geven de koper geen recht om schade en interesten te eisen.
De leveringen in de landen van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen gebeuren door de post (Frankrijk) als "Internationale Aangetekende Zending" zonder handtekening of "Internationale Aangetekende zending met Bevestiging van Ontvangst" met afgifte na handtekening volgens de vervoerskeuze van de klant. Voor de leveringen buiten de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen, gebeuren de leveringen door de post (Frankrijk) als Internationale Collissimo.
In geval van een technisch product, zal de klant in het bijzonder de goede werking van het geleverde apparaat moeten nazien en de geleverde gebruiksaanwijzing lezen.
In geval van duidelijke gebreken, beschikt de koper over het recht om alles terug te sturen volgens de voorziene voorwaarden in dit document.
Worden als geval van overmacht beschouwd voor de verkoper om niet te leveren, de oorlog, oproer, brand, stakingen, ongelukken en onmogelijkheden om bevoorraad te worden. De goederen reizen altijd op risico en gevaar van de bestemmeling. Kijk uw colli altijd na bij aankomst. U heeft 48 uren om eventueeel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van onvolledigheid of beschadiging. Volgens redenen van beschikbaarheid, kan een bestelling in verschillende malen aan de klant geleverd worden. De klant betaalt dan pas één levering. Indien de klant graag 2 plaatsen van levering verkiest, plaatst hij 2 bestellingen met de daaraan verbonden leveringskosten.

Top

5. Annulatie

U heeft 14 dagen (vanaf de ontvangst van de artikelen) om u een idee te geven. In geval van omwisseling of terugzending, stuur het(de) nieuw(e) artikel(en) terug in de oorspronkelijke verpakking, intact, samen met alle eventuele hulpstukken, gebruiksaanwijzingen en documentatie naar het volgend adres :

CAPSFORCATS FRANCE SARL
3 rue Mazard
69002 Lyon
France

In geval van annulatie, zijn CAPSFORCATS France SARL en www.e-dgriffe.com ertoe gehouden om het gestorte geld van de klant terug te betalen, met uitzondering van de kosten van terugzending. De terugbetaling moet binnen een maximum termijn van 30 dagen uitgevoerd worden. (de terugbetaling kan gebeuren per kaart, per Paypal of per cheque)

Top

6. Prijs

De prijs is in euro uitgedrukt.
De vermelde prijs op de productfiches is exclusief verzending.
De prijs vermeld op de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, alle taksen inbegrepen en tevens de btw voor Frankrijk en de landen van de EEG. De prijs bevat de prijs van de producten, de behandelingskosten, de verpakking en bewaring van de producten, de vervoerkosten en de ingebruikstelling.

Top

7. Betaling

De gefactureerde prijs aan de klant is de prijs aangeduid op de bevestiging van de bestelling van www.e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL.
De prijs van de producten is contant te betalen vanaf de dag van de werkelijke bestelling.
De betaling gebeurt met een bankkaart van het type, Visa, "verified by Visa" of MasterCard door middel van de bank server SPPLUS (Systeem van Beveiligde Betaling door de Caisse d’Epargne).
Uw bankkaartnummer wordt dus geleid naar de servers van de bank, uw betaling gebeurt rechtstreeks aan een bank in een beveiligde omgeving zonder langs de server van de boetiek te moeten gaan, waarborg die des te belangrijk is omdat uw Nrs enkel gekend zijn door onze bankpartner (Caisse d’Epargne).
De door de klant gevalideerde bestelling zal pas als effectief beschouwd worden wanneer de betrokken banken hun akkoord hebben gegeven. Wanneer deze weigeren, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en zal de klant verwittigd worden per elektronische koerier. Daarenboven kunnen e-dgriffe.com en CapsForCats France SARL zich alle rechten voorbehouden om een bestelling van een klant bij wie er een geschil zou zijn, te weigeren.

Top

8. Geschillen

Het huidig contract is onderworpen aan het Franse recht. CapsForCats France SARL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade, zowel materiële als stoffelijke of lichamelijke, die het gevolg is van een slechte werking of foutief gebruik van de gecommercialiseerde producten. Dit geldt eveneens voor de eventuele aanpassingen van de producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van CapsForCats France SARL zal, in ieder geval, beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en zal niet in vraag kunnen gesteld worden voor eenvoudige vergissingen of verzuimen die zouden blijven bestaan ondanks alle genomen voorzorgen bij het voorstellen van de producten. In geval van moeilijkheden bij het toepassen van huidig contract, heeft de koper de mogelijkheid, voor elke juridische actie, om een oplossing in der minne te zoeken met de hulp van : een professionele vakvereniging, een verbruikersvereniging of een andere raadgever van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat door het zoeken naar een oplossing in der minne, noch de wettelijke waarborg van de "kortst mogelijke termijn" noch de duur van de contractuele waarborg worden opgeschort. Er wordt aan herinnerd dat gewoonlijk en onder voorbehoud van de beoordeling van de Rechtbanken, verondersteld wordt dat het eerbiedigen voor de beschikkingen van het huidig contract betreffende de contractuele waarborg, betekent dat de koper zijn financiële verplichtingen tegenover de verkoper, naleeft.
De klachten of bezwaren zullen altijd met de grootste aandacht worden behandeld, het ter goeder trouw zijn wordt verondersteld bij diegene die de moeite neemt om zijn toestand uiteen te doen. In geval van geschil, zal de klant zich bij voorkeur richten tot de maatschappij om een geschikte oplossing te vinden.

Top

9. Waarborg

Wat betreft het alimentaire, moeten de verbruiksdata die vermeld staan, nageleefd worden.
In alle gevallen kunnen, CapsForCats France SARL/www.e-dgriffe.com niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn in het land van ontvangst, de verantwoordelijkheid van CapsForCats France SARL/www.e-dgriffe.com is stelselmatig beperkt tot de waarde van het product dat betwist wordt, waarde op de datum van aankoop en dit zonder mogelijkheid van beroep tegenover het merk of de maatschappij die het product maakt.
In ieder geval geniet de klant van de wettelijke waarborg om af te zien en van verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het bewijs levert van het verborgen gebrek, moet de verkoper wettelijk alle gevolgen ervan, herstellen (art.1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) ; indien de koper zich tot de rechtbanken wendt, dan moet hij het "in een redelijke termijn" doen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek (art.1648 van het Burgerlijk wetboek).

U kan de klantendienst contacteren 7 dagen op 7 per mail op het adres: Contacteer ons

Top

10. Wettelijke Inlichtingen

De inlichtingen ingewonnen voor de verkoop op afstand, zijn verplicht, deze inlichtingen zijn onontbeerlijk voor het verwerken en het vervoeren van de bestellingen, het opstellen van de facturen en waarborgcontracten. Bij gebrek aan inlichtingen kan de bestelling niet gevalideerd worden. Overeenkomstig de wet "Informatica en Vrijheden", is de verwerking van de nominatieve inlichtingen van de klant, het voorwerp van een verklaring bij de Nationale Commissie van de Informatica en Vrijheden (CNIL), 12 maart 2007, nummer van de verklaring cnil : 1313472. De klant beschikt (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, die hij kan aanvoeren bij CapsForCats France SARL. Bovendien verbindt CapsForCats France SARL/www.e-dgriffe.com zich ertoe om de gegevens van zijn klanten niet mee te delen aan derden, gratis of tegen compensatie.

Top